“Tym, co najbardziej oddziela nas od Boga,
jest myśl, że jesteśmy od niego oddzieleni.”

“Modlitwa kontemplacyjna jest światem, w którym Bóg może zrobić wszystko. Wejście w ten świat jest wielka przygodą. Jest ona otwarciem się na nieskończoność, a stąd na nieskończone możliwości.”

Photo by nega on Unsplash

“Boża obecność jest dostępna w każdym momencie,
ale mamy potężną przeszkodę w nas
- jest to nasz obraz świata.”

“Doświadczenie Bożej obecności budzi w nas zdolność dostrzegania Boga we wszystkim:
ludziach, wydarzeniach i naturze. ”

O. Thomas Keating

Otwarty Umysł Otwarte Serce

Photo by Kirill Palii on Unsplash

“Pierwszym językiem Boga jest Cisza.
Cała reszta jest tylko kiepskim tłumaczeniem.”

Photo by Unsplash

“Nie ma w tym życiu innej drogi poznania Boga, jak czysta wiara, która spowija mrokiem wszelkie nasze zmysły. Mrok ten należy pojmować nie jako opróżnienie zmysłów, ale jako przekroczenie poziomu ich aktywności.”

Photo by Jez Timms on Unsplash

“Modlitwa głębi nie polega na zatrzymywaniu naszej uwagi na świętym słowie, obrazie lub na oddechu, ale na całkowitym poddaniu się Bogu. ”

Photo by Emily Campbell on Unsplash

“Modlitwa głębi przyzwyczaja nas do wewnętrznej ciszy. Jest sposobem na nauczenie się pierwszego języka Boga, jakim jest cisza.”

Photo by Emily Campbell on Unsplash

“Modlitwa głębi jest podróżą w nieznane, przygodą wiary i zaproszeniem do największego projektu jaki istnieje, a jest nim odkupienie świata.”

Photo by Emily Campbell on Unsplash

“Gdy siadamy do Modlitwy Głębi, musimy przypomnieć sami sobie za każdym razem, że nie tylko siedzimy na krześle czy na podłodze, lecz że zanurzamy się w Boskim Zamieszkiwaniu i że życie Trójcy, wewnętrzne życie Trójcy, toczy się w nas.”

Photo by Apurv Das on Unsplash

“Boskie Zamieszkiwanie nie jest abstrakcją. To Abba, to Papa, to Tata, to Przedwieczny Ojciec. Jest to rzeczywistość bliższa nam niż oddychanie, niż myślenie, niż sama świadomość. Dlatego też jest to podstawowa zasada, na której opiera się praktyka Modlitwy Głębi.”

“Kiedy mówimy: 'módlmy się', mamy w istocie na myśli: 'wejdźmy w relację z Bogiem', albo: 'pogłębiajmy relację, w której się znajdujemy', bądź też: 'doświadczmy naszej relacji z Bogiem'. Modlitwa głębi jest metodą przeniesienia rozwijającej się więzi z Bogiem na poziom czystej wiary.”

Photo by John Peters on Unsplash

“Rozpad i śmierć fałszywego ja stanowi nasz udział w męce i śmierci Jezusa. Powstawanie nowego ja, oparte na przemieniającej sile boskiej miłości, jest uczestnictwem w życiu Chrystusa zmartwychwstałego.”

Photo by Nico Smit on Unsplash

“Czystość powiększa i rozszerza naszą miłość. Umożli­wia dostrzeżenie świętości wszystkiego, co istnieje. W konsekwencji odczuwamy szacunek wobec innych i wystrzegamy się tego, by ich używać dla spełnienia własnych pragnień.”

Photo by Nick Perez on Unsplash

“Refleksja nad słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym i nad naszą osobistą historią stanowi fundament modlitwy kontemplacyjnej. Dokonujące się spontanicznie podczas modlitwy odejście poszczególnych myśli i uczuć jest znakiem postępu w kontemplacji.”

Photo by chris liu on Unsplash

“Modlitwa kontemplacyjna odznacza się nie tyle nieobecnością myśli i uczuć, ile brakiem przywiązania do nich.”

Photo by Ameen Fahmy on Unsplash